Empleo

Si quieres poner en práctica tus conocimientos y desarrollarte en una empresa internacional, déjanos tu currículum. Estamos deseando conocerte.

Specjalista ds. księgowości

Jesteśmy Exlabesa!

Siłą zdolną do tworzenia i kształtowania poprzez aluminium wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić: Twoich pomysłów, Twoich wyzwań, Twojej działalności, Twojego świata. Ty inspirujesz energię, która nas porusza, my kształtujemy świat, który inspiruje Ciebie.

Z przekonaniem, doświadczeniem oraz pewnością co do naszych możliwości zaspokajamy wszelkie potrzeby naszych klientów, tak aby mogły zaistnieć długoterminowe relacje biznesowe. Wymaga to posiadania w zespole wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, którzy pracują samodzielnie, są nastawieni na rozwiązania i rozwój osobisty. Umożliwia to niezawodną pracę od pierwszego kontaktu z klientem aż do terminowej realizacji, co jest szczególnie ważne. Działamy z myślą o każdym kto jest zmotywowany rozwijać się i tworzyć razem z nami, poprzez profesjonalne wdrożenie, szkolenia i wsparcie doświadczonych współpracowników. Dołącz do Nas!

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. księgowości

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego, ekonomicznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min B1
 • znajomość programu księgowego Optima
 • minimum 5-letnie doświadczenie
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MsOffice
 • skrupulatność, dokładność, zaangażowanie

Powierzymy Ci zadania z zakresu:

 • koszty, sprzedaż, środki trwałe – księgowanie faktur poszczególnych grup, mile widziane doświadczenie w korzystaniu z programu OCR (skany faktur do importu do programu),
 • księgowanie, kontrola wyciągów bankowych i uzgadnianie sald (zapłaty i wpływy),
 • przygotowanie rozliczeń i deklaracji podatkowych oraz raportów, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów m.in. VAT, JPK, CIT, PIT, PCC, kontrola poprawności deklaracji podatkowych,
 • transakcje VAT-u z nabycia i dostaw towarów, WNT, WDT,
 • import/export usług,
 • przygotowanie raportów INTRASTAT,
 • sporządzanie raportów GUS,
 • zamykanie ksiąg na koniec roku, przygotowanie i udział w audytach,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, ZUS, a także z bankami),
 • współpraca z innymi działami.

Oferujemy Ci:

 • atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie na pełny etat,
 • profesjonalne wdrożenie i przygotowanie do pracy,
 • wsparcie ze strony doświadczonych współpracowników,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
 • możliwość awansu i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w biurze, w międzynarodowym środowisku pracy i współpracę z naszymi zagranicznymi spółkami,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • parking dla pracowników,
 • dodatkowe benefity takie jak: darmowe bilety na mecze futsalu, spotkania i wyjazdy integracyjne, Wigilia pracownicza, zajęcia z języka angielskiego, firmowa odzież, dofinansowanie do szkoleń i kursów.

Dowiedź się o nas więcej – zajrzyj na naszą stronę:

https://exlabesa.com/pl/

 

Accounting Specialist

We are Exlabesa!

A force capable of creating and shaping through aluminum everything you can imagine: your ideas, your challenges, your business, your world. You inspire the energy that moves us, we shape the world that inspires you.

With conviction, experience and confidence in our capabilities, we meet all the needs of our clients so that long-term business relationships can be established. This requires having qualified and motivated employees in the team who work independently, are solution-oriented and personal development-oriented. This enables reliable work from the first contact with the client to timely implementation, which is particularly important. We work for everyone who is motivated to develop and create with us, through professional implementation, training and support of experienced colleagues. Join us!

We are currently looking for an employee for the position:

Accounting Specialist

We expect from you:

 • higher education, economics
 • knowledge of English at least B1 level
 • knowledge of the Optima accounting program
 • minimum 5 years of experience
 • ability to work in a team
 • very good knowledge of computer and MsOffice
 • meticulousness, accuracy, commitment

We will entrust you with tasks in the field of:

 • costs, sales, fixed assets – accounting of invoices for individual groups, experience in using the OCR program (scans of invoices for import into the program) is a plus,
 • accounting, control of bank statements and reconciliation of balances (payments and receipts),
 • preparation of tax settlements and declarations as well as reports required to be prepared under the provisions of, among others: VAT, JPK, CIT, PIT, PCC, checking the correctness of tax returns,
 • VAT transactions on the purchase and delivery of goods, WNT, WDT,
 • import/export of services,
 • preparation of INTRASTAT reports,
 • preparing Central Statistical Office reports,
 • closing books at the end of the year, preparing and participating in audits,
 • preparing reports for the Management Board, banks and external institutions,
 • contacting and cooperating with external institutions (US, GUS, ZUS, as well as banks),
 • cooperation with other departments.

We offer you:

 • attractive and timely remuneration based on an employment contract,
 • full-time employment,
 • professional implementation and preparation for work,
 • support from experienced colleagues,
 • necessary work tools,
 • very good atmosphere at work,
 • opportunity for promotion and improvement of qualifications,
 • working in an office, in an international work environment and cooperation with our foreign companies,
 • group insurance,
 • parking lot for employees,
 • additional benefits such as: free tickets to futsal matches, integration meetings and trips, employee Christmas Eve, English classes, company clothing, co-financing for training and courses.

 

Find out more about us – visit our website:

https://exlabesa.com/pl/

 

 

  Si estás interesado en desarrollar tu carrera profesional en un entorno dinámico y creativo en el que se impulsa el crecimiento personal, envíanos tu CV y te consideraremos para nuestros procesos de selección.

  Datos de contacto
  Currículum
  Añadir curriculum *
  Ningún archivo seleccionado
  Formato permitido PDF. El peso del archivo no debe superar los 5MB.

  RESPONSABLE: EXLABESA BUILDING SYSTEMS, S.A.U. Y EXLABESA EXTRUSION PADRON S.L. LA FINALIDAD DE LA RECOGIDA DE DATOS: Gestionar la información o consulta realizada a través del formulario Web. LEGITIMACIÓN: Solicitud a través del formulario Web. PLAZO: Sus datos se conservarán, para la prestación de los servicios solicitados. Cumplida esta prestación se guardarán, debidamente bloqueados, según lo que establezca la normativa sectorial vigente. DERECHOS: Usted tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado anteriormente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición dirigiéndose al responsable o enviando un correo electrónico a: marina.magan@exlabesa.com indicando en el asunto "protección de datos”. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es. Puede ampliar su información accediendo a nuestra política de privacidad a través del enlace habilitado a tal efecto en el sitio web.

  Si eres menor de 14 años no podrás solicitar información a través del formulario del sitio. Si estás interesado/a debes obtener previamente el consentimiento de tus tutores o representantes legales.