Employ

Jeśli chcesz wykorzystać swoją wiedzę w praktyce i rozwijać się w międzynarodowej firmie, zostaw nam swoje CV. Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Tobą.

Zastępca Kierownika Utrzymania Ruchu

Z ponad 50-letnim doświadczeniem biznesowym i obecnością w ponad 40 krajach Exlabesa jest obecnie globalnym punktem odniesienia na rynku ekstruzji aluminium dla branży budowlanej, architektonicznej, motoryzacyjnej, transportowej, infrastrukturalnej i energetycznej.

Aby osiągnąć ten cel, poszukujemy osób, które chcą rozwijać swoje kariery zawodowe w wysoko prestiżowej i rozwijającej się firmie. Dlatego jeśli masz doświadczenie jako kierownik utrzymania ruchu w fabryce i interesuje Cię dołączenie do międzynarodowo uznanej firmy, to jest Twoja szansa.

W Exlabesa wybieramy Zastępca Kierownika Utrzymania Ruchu do naszych zakładów w Tulowicach (Polska), który dołączy jako drugi w hierarchii obok obecnego Kierownika i będzie odpowiadał za następujące zadania:

 • Zarządzanie kwestiami HSE (Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko) w dziale oraz reagowanie na obawy zgłoszone przez inne działy, zapewnienie odpowiedniego szkolenia zespołów (obsługa dźwigów, podnoszenie ładunków, itp.) i reagowanie na awaryjne zatrzymania i inne incydenty.
 • Koordynacja zespołu techników w 3 zmianach (6-12), z dziedzin mechanicznych, elektrycznych, spawalniczych, itp., organizacja rotacji zmian i zarządzanie rocznymi okresami zamknięcia.
 • Kontrola magazynu części zamiennych, prowadzenie dokładnego inwentarza i kontroli aktywów, zapewnienie dostępności krytycznych części zamiennych na miejscu i przegląd kosztów części zamiennych.
 • Obsługa pras, anodowanie, operacje CNC.
 • Kontrola obiektów, takich jak oczyszczalnia ścieków, instalacja azotowa, systemy chłodzenia wodą, obiekty biurowe, czyszczenie matryc, itp.
 • Szkolenie i rozwój nowych techników.

Wymagania

 • Licencjat z zakresu inżynierii mechanicznej lub elektrycznej lub pokrewnego.
 • 3-5 lat doświadczenia w branży przetwórczej wykorzystującej urządzenia hydrauliczne. Praktyczne doświadczenie w systemach hydraulicznych HP / LP.
 • Praktyczne doświadczenie w pneumatyce.
 • Praktyczne doświadczenie w PLC / HMI – preferowane Rockwell AB.
 • Doświadczenie w systemach chłodzenia wodą.
 • Języki: Polski lub Angielski. Znajomość hiszpańskiego będzie ceniona.
 • Dostępność do podróży do innych fabryk Exlabesa w celu szkolenia i współpracy.

Co oferujemy?

 • Konkurencyjne wynagrodzenie w zależności od doświadczenia.
 • Kwartalny bonus oparty na wskaźnikach KPI – czas przestoju pras, inwentarz części zamiennych, itp.
 • Stabilność.

Deputy Maintenance Manager

With over 50 years of business experience and a presence in more than 40 countries, Exlabesa is currently a global reference in the aluminum extrusion market for the construction, architecture, automotive, transportation, infrastructure, and energy industries.

To achieve this goal, we are looking for individuals who want to develop their professional careers in a highly prestigious and growing company. Therefore, if you have experience as a maintenance manager in a factory and are interested in joining an internationally renowned company, this is your opportunity.

At Exlabesa, we are selecting an Assistant Maintenance Manager for our facilities in Tulowice (Poland), who will join as the second in command to the current Manager, and will assume the following responsibilities:

 • Managing HSE (Health, Safety, and Environment) matters for the department and responding to concerns raised by other departments, ensuring team is properly trained (lifting, cranes, etc.), and responding to emergency shutdowns and other incidents.
 • Coordinating 3-shift technicians (6-12), from mechanical, electrical, welding disciplines, etc., organizing shift rotations, and managing annual shutdown periods.
 • Controlling spares stores, maintaining accurate inventory and control of assets, ensuring critical spares on-site, and checking spares costs.
 • Operating presses, anodizing, CNC operations.
 • Site facilities eg. Nitrogen installation, effluent treatment plant, water cooling systems, office facilities, die cleaning etc.
 • Training and developing new technicians.

Requirements

 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering or similar.
 • 3-5 years of experience in process industry using hydraulic equipment. Practical experience in HP / LP hydraulic systems.
 • Practical experience in pneumatics.
 • Practical experience in PLC / HMI – preferably Rockwell AB.
 • Experience in water cooling systems.
 • Languages: Polish, English. Knowledge of Spanish will be valued.
 • Availability to travel to other Exlabesa factories for training and cooperation.

What do we offer?

 • Competitive salary based on experience.
 • Quarterly bonus based on KPIs – press downtime, spare inventory, etc.
 • Stability.

Responsable de Mantenimiento Adjunto/a

Con más de 50 años de trayectoria empresarial y presencia en más de 40 países, Exlabesa es actualmente referente mundial en el mercado de la extrusión de aluminio para la industria de la construcción, la arquitectura, la automoción, el transporte, las infraestructuras y las energías.

Para lograr este objetivo estamos buscando personas que quieran desarrollar su carrera profesional en una compañía de gran prestigio y en creciente desarrollo. Por eso, si tienes experiencia como responsable de mantenimiento en fábrica y estás interesado/a en formar parte de una empresa de ámbito internacional, esta es tu oportunidad.

En Exlabesa estamos seleccionando un/a Responsable de Mantenimiento Adjunto/a para nuestras instalaciones de Tulowice (Polonia), que se incorporará como segundo/a del actual Responsable, y asumirá las siguientes responsabilidades:

 • Gestionar asuntos de HSE (Salud, Seguridad y Medio ambiente) del departamento y respuesta a preocupaciones planteadas por otros departamentos, asegurando que los equipos reciban la formación adecuada (manejo de grúas, levantamiento de cargas, etc.), y dando respuesta a situaciones de paradas de emergencia y otros incidentes.
 • Coordinar un equipo de Técnicos/as a 3 turnos (6-12), de disciplinas mecánicas, eléctricas, de soldadura, etc., organizando la rotación de turnos y gestionando los periodos de cierre anuales.
 • Controlar el almacén de repuestos, llevando un inventario preciso y el control de activos, asegurando que haya repuestos críticos en la planta, y revisando los costes de los repuestos.
 • Operar prensas, anodizado, operaciones CNC.
 • Control de las instalaciones, como la planta de tratamiento de aguas residuales, la instalación de nitrógeno, los sistemas de enfriamiento de agua, las instalaciones de oficina, la limpieza de matrices, etc.
 • Formación y desarrollo de nuevos técnicos.

Requisitos

 • Licenciatura en Ingeniería Mecánica o Eléctrica o similar.
 • 3-5 años de experiencia en la industria procesadora utilizando equipos hidráulicos. Experiencia práctica en sistemas hidráulicos HP / LP.
 • Experiencia práctica en neumática
 • Experiencia práctica en PLC / HMI – preferiblemente Rockwell AB
 • Experiencia en sistemas de enfriamiento de agua
 • Idiomas: Polaco o Inglés. Se valorarán conocimientos de Español.
 • Disponibilidad para viajar a otras fábricas de Exlabesa para formación y cooperación.

¿Qué ofrecemos?

 • Salario competitivo en función de la experiencia.
 • Bono trimestral basado en KPIs: tiempo de inactividad de prensas, inventario de repuestos, etc.
 • Estabilidad.

  Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem swojej kariery w dynamicznym i kreatywnym środowisku, w którym zachęcamy do osobistego rozwoju, wyślij nam swoje CV, a my weźmiemy Cię pod uwagę w naszym procesie selekcji.

  Dane kontaktowe
  CV
  Dodaj CV *
  Nie wybrano pliku
  Dopuszczalny format PDF. Waga pliku nie może przekraczać 5 MB.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: EXLABESA BUILDING SYSTEMS, S.A.U. ORAZ EXLABESA EXTRUSION PADRON S.L. CEL GROMADZENIA DANYCH: Zarządzanie informacjami lub zapytaniami otrzymywanymi za pośrednictwem formularza internetowego. PODSTAWA PRAWNA: Żądanie za pośrednictwem formularza internetowego. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane osobowe są przechowywane w celu świadczenia wnioskowanych usług. Po realizacji świadczenia dane zostają odpowiednio zabezpieczone i są przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami sektorowymi. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA: Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Może Pan/Pani skorzystać z prawa uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, kierując wniosek do administratora danych lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: marina.magan@exlabesa.com ze wzmianką „Ochrona danych” w tytule wiadomości. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych nie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani złożyć skargę do hiszpańskiego organu nadzorczego pod adresem agpd.es. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce prywatności, która jest dostępna pod odnośnikiem umieszczonym w naszej witrynie.

  Osobom w wieku poniżej 14 lat nie przysługuje możliwość uzyskiwania informacji za pośrednictwem formularza internetowego. W przypadku zainteresowania należy uzyskać uprzednią zgodę opiekunów lub przedstawicieli prawnych.