Employ

Jeśli chcesz wykorzystać swoją wiedzę w praktyce i rozwijać się w międzynarodowej firmie, zostaw nam swoje CV. Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Tobą.

Korektor/ka Matryc Polska

Con más de 50 años de trayectoria empresarial y presencia en más de 40 países, Exlabesa es actualmente referente mundial en el mercado de la extrusión de aluminio para la industria de la construcción, la arquitectura, la automoción, el transporte, las infraestructuras y las energías.

Para lograr este objetivo estamos buscando personas que quieran desarrollar su carrera profesional en una compañía de gran prestigio y en creciente desarrollo. Por eso, si eres corrector/a de matrices y estás interesado/a en formar parte de una empresa de ámbito internacional, esta es tu oportunidad.

En Exlabesa estamos seleccionando un/a Especialista Corrector/a de Matrices de prensas de gran tonelaje con las siguientes funciones:

 • Responsable de la corrección y mantenimiento de las herramientas de extrusión asegurándose que se produce una extrusión de calidad en velocidades correctas.
 • El candidato estará acostumbrado a hablar regularmente con los matriceros para gestionar los pedidos de matrices y mejorar el rendimiento de las mismas.
 • Valoración de propuestas de perfiles.
 • Análisis de muestras en la fase de testeo de nuevas matrices para determinar dimensiones y correcciones.
 • Supervisión de la limpieza y mantenimiento de matrices y herramientas de prensa.
 • Lectura de planos de perfiles y matrices y uso de instrumentos de medición de precisión.

¿Qué buscamos?

 • Personas con más de 5 años de experiencia en una fábrica de extrusión de aluminio de clase mundial, con múltiples prensas.
 • Experiencia trabajando con matrices de extrusión de aluminio, incluyendo matrices grandes de hasta 650 mm, en el rango de prensas de 16 a 40 MN.
 • Experiencia trabajando con matrices para una amplia gama de productos ingenieriles.
 • El candidato estará acostumbrado a hablar regularmente con fabricantes de matrices para gestionar los pedidos de matrices y mejorar el rendimiento de las mismas.
 • Conocimiento práctico de las normas EN relevantes para tolerancias geométricas.
 • Conocimiento práctico de aceros para herramientas y endurecimiento de superficies (nitrocarburación).
 • Profesionales con conocimientos de ofimática; dominio del paquete Microsoft Office (Excel, Word) y sistemas ERP (SAP, Libra, etc.).
 • Conocimiento de inglés o polaco.

¿Qué ofrecemos?

 • Puesto estable en la fábrica de Polonia
 • Puesto a jornada completa [No se aceptan correctores freelance]

Die corrector Poland

With over 50 years of business experience and a presence in more than 40 countries, Exlabesa is currently a global reference in the aluminum extrusion market for the construction industry, architecture, automotive, transportation, infrastructure, and energy sectors.

To achieve this objective, we are looking for people who want to develop their professional careers in a prestigious and growing company. Therefore, if you are a die corrector and are interested in being part of an international company, this is your opportunity.

At Exlabesa, we are selecting a Senior Die Corrector for large tonnage presses with the following responsibilities:

 • Responsible for the correction and maintenance of extrusion tools, ensuring quality extrusion at correct speeds.
 • Candidate will be used to speaking regularly with die makers to manage die orders and improve die performance.
 • Evaluation of profile proposals.
 • Analysis of samples in the testing phase of new dies to determine dimensions and corrections.
 • Supervision of the cleaning and maintenance of dies and press tooling.
 • Reading profile and die drawings and using precision measurement instruments.

What are we looking for?

 • People with more than 5 years of experience in a multi-press, world-class, aluminium extrusion factory.
 • Experience working with aluminium extrusion dies, including large dies up to 650mm, in the press range 16-40 MN.
 • Experience working with dies for broad range of engineered products.
 • Candidate will be used to speaking regularly with die makers to manage die orders and improve die performance.
 • Working knowledge of the relevant EN norms for geometric tolerances.
 • Working knowledge of tool steels and surface hardening (nitriding).
 • Professionals with computer skills; proficiency in Microsoft Office package (Excel, Word) and ERP systems (SAP, Libra, etc.).
 • Knowledge of English or Polish.

What do we offer?

 • Stable position at the Polish factory
 • Full-time position [No freelance correctors]

Korektor/ka Matryc Polska

Z ponad 50-letnim doświadczeniem biznesowym i obecnością w ponad 40 krajach, Exlabesa jest obecnie globalnym punktem odniesienia na rynku ekstruzji aluminium dla branży budowlanej, architektury, motoryzacji, transportu, infrastruktury i energetyki.

Aby osiągnąć ten cel, poszukujemy osób, które chcą rozwijać swoje zawodowe kariery w prestiżowej i rozwijającej się firmie. Dlatego jeśli jesteś korektorem matryc i interesuje cię praca w międzynarodowej firmie, to jest to dla ciebie szansa.

W Exlabesa poszukujemy Starszego Korektora Matryc do dużych pras o dużej mocy z następującymi obowiązkami:

 • Odpowiedzialny za korektę i konserwację narzędzi do ekstruzji, zapewniając jakość ekstruzji przy odpowiednich prędkościach.
 • Kandydat będzie regularnie rozmawiał z producentami matryc, aby zarządzać zamówieniami matryc i poprawić wydajność matryc.
 • Ocena propozycji profili.
 • Analiza próbek w fazie testowej nowych matryc w celu określenia wymiarów i korekt.
 • Nadzór nad czyszczeniem i konserwacją matryc i narzędzi prasowych.
 • Odczytanie rysunków profili i matryc oraz korzystanie z precyzyjnych przyrządów pomiarowych.

Czego szukamy?

 • Osób z ponad 5-letnim doświadczeniem w fabryce wieloprasowej o światowym standardzie wytwarzania aluminium.
 • Doświadczenie w pracy z matrycami do ekstruzji aluminium, w tym dużymi matrycami do 650 mm, w zakresie pras od 16 do 40 MN.
 • Doświadczenie w pracy z matrycami do szerokiej gamy produktów inżynieryjnych.
 • Kandydat będzie regularnie rozmawiał z producentami matryc, aby zarządzać zamówieniami matryc i poprawić wydajność matryc.
 • Znajomość odpowiednich norm EN dotyczących tolerancji geometrycznych.
 • Znajomość stali narzędziowych i hartowania powierzchni (azotowanie).
 • Profesjonalistów z umiejętnościami komputerowymi; biegłych w pakiecie Microsoft Office (Excel, Word) oraz systemach ERP (SAP, Libra, itp.).
 • Znajomość języka angielskiego lub polskiego.

Co oferujemy?

 • Stabilne zatrudnienie w fabryce w Polsce
 • Pełnoetatowe stanowisko [Nie przyjmujemy korektorów zatrudnionych na zlecenie]

Pytania rekrutacyjne:

 • Czy jesteś gotowy/przygotowana do przeprowadzki do Polski?
 • Jaka jest Twoja dostępność na rozpoczęcie pracy tutaj?

Doświadczenie:

 • Podobne stanowisko: 1 rok (pożądane)

Język:

 • Angielski
 • Polski (pożądane)

  Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem swojej kariery w dynamicznym i kreatywnym środowisku, w którym zachęcamy do osobistego rozwoju, wyślij nam swoje CV, a my weźmiemy Cię pod uwagę w naszym procesie selekcji.

  Dane kontaktowe
  CV
  Dodaj CV *
  Nie wybrano pliku
  Dopuszczalny format PDF. Waga pliku nie może przekraczać 5 MB.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: EXLABESA BUILDING SYSTEMS, S.A.U. ORAZ EXLABESA EXTRUSION PADRON S.L. CEL GROMADZENIA DANYCH: Zarządzanie informacjami lub zapytaniami otrzymywanymi za pośrednictwem formularza internetowego. PODSTAWA PRAWNA: Żądanie za pośrednictwem formularza internetowego. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane osobowe są przechowywane w celu świadczenia wnioskowanych usług. Po realizacji świadczenia dane zostają odpowiednio zabezpieczone i są przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami sektorowymi. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA: Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Może Pan/Pani skorzystać z prawa uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, kierując wniosek do administratora danych lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: marina.magan@exlabesa.com ze wzmianką „Ochrona danych” w tytule wiadomości. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych nie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani złożyć skargę do hiszpańskiego organu nadzorczego pod adresem agpd.es. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce prywatności, która jest dostępna pod odnośnikiem umieszczonym w naszej witrynie.

  Osobom w wieku poniżej 14 lat nie przysługuje możliwość uzyskiwania informacji za pośrednictwem formularza internetowego. W przypadku zainteresowania należy uzyskać uprzednią zgodę opiekunów lub przedstawicieli prawnych.