Informacje Prawne

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY: POLSKA, ANGIELSKA I NIEMIECKA

Ogólne warunki sprzedży: Exlabaesa Extrusion Opole SP. Z O.O. – aktual. 04.2024

Terms and conditions: Exlabesa Extrusion Opole – EN – aktual. 04.2024

Allgemeine verkaufsbedingungen der Exlabesa Extrusion Opole – DE – aktual. 04.2024

STRATEGIA PODATKOWA

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o.o.- 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o.o.- 2022

CEL

EXLABESA EXTRUSION PADRON, S. L. (dalej zwana DOSTAWCĄ), z CIF nr B70056957, telefon kontaktowy: +34 981 803 011 e-mail: marina.magan@exlabesa.com i zarejestrowana w POL. F. QUINTÁ – LA PICARAÑA S/N, 15980 PADRÓN (A CORUÑA), jako odpowiedzialna za stronę internetową, udostępnia użytkownikom niniejszy dokument, który reguluje korzystanie ze strony internetowej DOSTAWCY, z którym zamierzamy wywiązać się z obowiązków przewidzianych w ustawie 34/2002, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE lub LSSI), a także informować wszystkich użytkowników strony internetowej o tym, jakie są warunki korzystania z witryny internetowej.

Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszą Informacją Prawną za każdym razem kiedy zamierza skorzystać ze strony intenetowej, ponieważ ta informacja jak i warunki użytkowania mogą ulec modyfikacjom w różnych sekcjach. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści i wszelkiego rodzaju informacji na stronie internetowej w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, a także niniejszych Ogólnych Warunków i Warunków Szczególnych bez żadnych ograniczeń. Uprzednie powiadomienie lub poinformowanie użytkowników będzie wystarczające, jako publikacja na stronie internetowej dostawcy

Dostęp i/lub korzystanie z portalu DOSTAWCY, określa UŻYTKOWNIKA (zwanego dalej UŻYTKOWNIKIEM), który akceptuje w całości i bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia i warunki użytkowania zawarte w niniejszym powiadomieniu prawnym, jak również wszelkie inne przepisy prawne, które mogą mieć zastosowanie. Powyższe warunki będą obowiązywały niezależnie od Ogólnych Warunków umowy, które w tym przypadku są obowiązkowe. Za pośrednictwem sieci DOSTAWCA zapewnia użytkownikom dostęp i korzystanie z różnych usług i treści udostępnianych przez Internet.

WARUNKI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA SIECI

Bezpłatny dostęp i korzystanie z sieci

Świadczenie usług przez DOSTAWCĘ jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Jednak niektóre usługi świadczone przez usługodawcę za pośrednictwem Internetu podlegają opłacie określonej na ogólnych warunkach zawierania umów. Zasadniczo Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków użytkowania i zawsze będzie postępował zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i działaniami w dobrej wierze, z należytą starannością w stosunku do charakteru usługi, o której mowa oraz powstrzyma się od korzystania ze strony internetowej w jakikolwiek sposób, który może uniemożliwić, zniszczyć lub pogorszyć normalne funkcjonowanie tej strony lub produktu DOSTAWCY, reszty Użytkowników lub ogólnie strony trzeciej.

DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do przerwania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia dostępu do Witryny internetowej, a także do przerwania świadczenia którejkolwiek lub wszystkich usług świadczonych za jej pośrednictwem, z przyczyn technicznych, bezpieczeństwa, konserwacji, awarii w zasilaniu lub z jakiegokolwiek innego powodu. Takie przerwanie może być tymczasowe lub ostateczne. DOSTAWCA nie gwarantuje niezawodności i dostępności swojej Witryny, więc korzystanie z niej przez Użytkownika odbywa się na własne ryzyko.

Rejestr Użytkownika
Ogólnie rzecz biorąc, świadczenie Usług nie wymaga wcześniejszej subskrypcji lub rejestracji użytkowników. Niektóre usługi są zastrzeżone dla zarejestrowanych użytkowników; dostęp do nich jest ograniczony i może podlegać specjalnym warunkom, które w razie potrzeby zastępują i/lub modyfikują niniejszą notę prawną. W takich przypadkach, warunkiem wstępnym do uzyskania dostępu do usługi przez użytkownika musi być jego rejestracja przy pomocy swojego identyfikatora i hasła. Korzystanie z hasła jest osobiste i nieprzenoszalne. Osoba upoważniona przez DOSTAWCĘ zobowiązuje się do starannego korzystania i utrzymania go w tajemnicy, ponosząc pełną odpowiedzialność za konsekwencje ich ujawnienia stronom trzecim. Rejestracja zostanie dokonana w sposób wyraźnie wskazany w części dotyczącej usługi.

Wiarygodność informacji
Wszystkie informacje podane przez Użytkownika muszą być zgodne z prawdą. W tym celu Użytkownik gwarantuje autentyczność danych przekazywanych za pośrednictwem formularzy i subskrypcji Usług. Obowiązkiem Użytkownika będzie stałe aktualizowanie wszystkich informacji przekazanych DOSTAWCY, tak, aby w każdej chwili odpowiadały one rzeczywistej sytuacji. W każdym przypadku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za fałszywe lub niedokładne oświadczenia oraz szkody wyrządzone usługodawcy lub stronom trzecim.

DOSTAWCA anuluje, usunie i/lub zablokuje dane, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub nie są już potrzebne lub istotne dla celu, zgodnie z przepisami prawodawstwa dotyczącego ochrony danych. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do usunięcia jakiegokolwiek użytkownika witryny internetowej, który sfałszował informacje lub wykorzystał je w niewłaściwy sposób, a także nie zastosował się do wskazówek wskazanych w klauzulach ogólnych.

Nieletni
Aby korzystać z usług, nieletni muszą zawsze uzyskać zgodę opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy są ostatecznie odpowiedzialni za wszystkie czynności wykonywane przez nieletnich pod ich opieką. Konieczne jest przesłanie upoważnienia podpisanego przez opiekuna prawnego oraz kopii dowodu osobistego. Odpowiedzialność w określaniu konkretnych treści, do których dostęp mają nieletni, należy do opiekunów prawnych, dlatego, jeśli istnieje ryzyko dostępu do nieodpowiednich treści przez Internet, będą musieli oni zainstalować programy w swoich komputerach, w szczególności systemy ochronne, filtry i blokady, które pozwalają ograniczyć dostępną zawartość i, mimo że nie są nieomylne, mają szczególną użyteczność do kontrolowania i ograniczania materiałów, do których nieletni mogą mieć dostęp.

Obowiązek prawidłowego korzystania z Internetu
Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu zgodnie z Ustawą i niniejszą Notą Prawną, a także z obyczajami moralnymi i dobrymi obyczajami. W tym celu Użytkownik zobowiązuje się do:

• Nie wprowadzania, nie przechowywania ani nie rozpowszechniania w Witrynie żadnych informacji ani materiałów, które mogłyby być zniesławiające, oszczercze, nieprzyzwoite, groźne, ksenofobiczne, podżegające do dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, ideologię, religię lub dyskryminację w jakiejkolwiek formie naruszającej porządek moralny, porządek publiczny, prawa podstawowe, swobody obywatelskie, honor, prywatność lub wizerunek stron trzecich oraz ogólnie obowiązujące przepisy.

• Nie instalowania, przechowywania ani nie rozpowszechniania w Witrynie żadnych informacji lub materiałów w niedozwolonych celach, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub w jakikolwiek sposób mogących spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie, pogorszenie lub uniemożliwienie normalnego użytkowania sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na dowolnym sprzęcie komputerowym dostawcy.

• Nie instalowania, przechowywania ani nie rozpowszechniania w Witrynie programu komputerowego, danych, wirusów, kodu, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego ani też jakiegokolwiek innego instrumentu lub urządzenia elektronicznego lub fizycznego, które może spowodować szkodę na Witrynie, w dowolnej usłudze lub w jakimkolwiek sprzęcie, systemach lub sieciach DOSTAWCY, dowolnego Użytkownika lub ogólnie strony trzeciej, lub w jakikolwiek inny sposób jest w stanie spowodować jakiekolwiek zmiany lub uniemożliwić ich normalne działanie.

• Opieki nad „Nazwą użytkownika” i „Hasłem” dostarczonymi przez DOSTAWCĘ, jako elementami identyfikującymi i umożliwiającymi dostęp do różnych usług oferowanych w Witrynie, zobowiązując się do niedzielenia się nimi i nie zezwalania na korzystanie z nich osobom trzecim, przyjmując odpowiedzialność za szkody, które mogą wyniknąć z ich niewłaściwego użytkowania.

• Nie wolno niszczyć, zmieniać, używać do własnych celów, wyłączać ani uszkodzić danych, informacji, programów lub dokumentów elektronicznych DOSTAWCY lub stron trzecich.

• DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich uwag i opinii, które naruszają poszanowanie godności osoby, dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, które są skierowane przeciwko młodzieży lub dzieciom, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu lub które, jego zdaniem, nie byłyby odpowiednie do publikacji. W każdym przypadku DOSTAWCA nie będzie odpowiedzialny za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa.

W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać osobom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafik, rysunków, plików dźwiękowych lub obrazów, fotografii, nagrań, oprogramowania i ogólnie rzecz biorąc każdego rodzaju materiału, który:
a) jest sprzeczny, narusza lub usiłuje przeciwstawić się prawom podstawowym i wolnościom publicznym uznanym konstytucyjnie w międzynarodowych traktatach i innych obowiązujących normach;
(b) wywołuje, podżega lub promuje działania przestępcze, poniżające, zniesławiające, gwałtowne lub, ogólnie rzecz biorąc, sprzeczne z prawem, moralnością i porządkiem publicznym;
(c) wywołuje, zachęca lub promuje działania, postawy lub myśli dyskryminujące ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub stan;
(d) jest sprzeczny z prawem do poszanowania prywatności osobistej, rodzinnej lub własnego wizerunku;
(e) w jakikolwiek sposób narusza wiarygodność usługodawcy lub stron trzecich; oraz
(f) stanowi nielegalną, fałszywą lub nielojalną reklamę..

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do portalu i/lub usług oferowanych, bez uprzedzenia, na żądanie własne lub osoby trzeciej, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, którzy sfałszowali informacje lub niewłaściwie je wykorzystywali i zobowiązali się do przestrzegania wskazówek wskazanych w klauzulach ogólnych, bez uszczerbku dla innych działań zgodnych z prawem.

Podobnie, DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do niezapisywania jakichkolwiek danych lub usuwania ich ze swoich plików, dopóki nie zostaną nawiązane stosunki handlowe.

DOSTAWCA jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z informacji opublikowanych na tej stronie, pod warunkiem, że informacje te zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez osobę trzecią i nie jest za to odpowiedzialny: ogólnie rzecz biorąc, jako skutek niewłaściwego korzystania ze strony internetowej DOSTAWCY. Szkody wszelkiego rodzaju, które mogą w związku z tym występować, to na przykład: błędy lub braki w treści, brak dostępności portalu lub przesyłanie wirusów lub szkodliwych programów, pomimo przyjęcia wszystkich środków niezbędnych technologii, aby tego uniknąć. Użytkownicy muszą w odpowiedni sposób korzystać ze strony internetowej, zgodnie z warunkami i ustalonymi zasadami, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności DOSTAWCY za niewłaściwe użycie.

Ta strona internetowa została zmieniona i przetestowana, aby działała prawidłowo. Zasadniczo można zagwarantować prawidłową pracę przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Jednakże dostawca nie wyklucza, że istnieją pewne błędy programistyczne lub że istnieją siły wyższe, klęski żywiołowe, strajki lub podobne okoliczności, które mogą uniemożliwić dostęp do strony internetowej.

W odniesieniu do ewentualnych braków technicznych na stronie, DOSTAWCA nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z powodu braku dostępności, konserwacji i braku skutecznego działania strony internetowej lub jej usług i treści; za istnienie wirusów, złośliwych programów lub szkodliwych treści; niedozwolone, niedbałe, nieuczciwe użycie lub wbrew niniejszej Informacji Prawnej i warunkom użytkowania; lub brak legalności, jakości, niezawodności, przydatności i dostępności usług świadczonych przez strony trzecie oraz działań dostępnych dla użytkowników na stronie internetowej. W przypadku zmian lub przerw w świadczeniu usługi, opóźnień, błędów lub nieprawidłowego działania wspomnianej usługi z powodu awarii w sieci elektrycznej, w sieci połączeń danych, na serwerze lub w jakichkolwiek serwisach lub mających źródło u stron trzecich lub z powodu złośliwego lub zawinionego działania Użytkownika lub z powodu działania siły wyższej, niepowodzenia w działaniu siły wyższej, osób trzecich, operatorów lub firm usługowych, braku dostępu do sieci stron trzecich, działania lub zaniechania władz, działań powstałych w wyniku zjawisk naturalnych, braku prądu itp., oraz ataku hakerów lub stron trzecich względem bezpieczeństwa lub integralności systemu komputerowego. W każdym przypadku, bez względu na przyczynę, DOSTAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, konsekwencyjne straty i/lub utratę zysków.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie stron trzecich znajdujące się na jego stronie internetowej. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z usług Serwisu lub jego haseł, jak również za wszelkie inne treści Witryny, naruszające prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w komputerach Użytkowników z powodu możliwych wirusów komputerowych zainstalowanych przez Użytkownika w związku z przeglądaniem Witryny lub jakichkolwiek innych szkód wynikających z przeglądania. W każdym razie to do Użytkownika należy odpowiednie narzędzie do wykrywania i neutralizowania szkodliwych programów komputerowych. Dostawca nie gwarantuje braku błędów w żadnej z treści swojej strony internetowej, poza tym nie gwarantuje naprawienia jakiejkolwiek wady czy błędu i nie gwarantuje również braku wirusów i innych szkodliwych składników w tej Witrynie lub na Serwerze. Użytkownik jest odpowiedzialny wobec DOSTAWCY za wszelkie szkody, które mogą powstać w wyniku naruszenia warunków korzystania z Witryny i innych obowiązków określonych w niniejszej Informacji prawnej.

Niektóre części Witryny mogą zawierać treści reklamowe lub być sponsorowane. Reklamodawcy i sponsorzy są wyłącznie odpowiedzialni za zapewnienie, że materiał zgłoszony do umieszczenia na stronie internetowej jest zgodny z przepisami, które mogą obowiązywać w takim przypadku. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej witryny.

COOKIES/CIASTECZKA

Strona internetowa dostawcy może wykorzystywać pliki cookie (małe pliki informacyjne wysyłane przez serwer do komputera osoby uzyskującej dostęp do strony) w celu wykonywania pewnych funkcji, które są uważane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wizualizacji miejsca. Stosowane pliki cookie mają w każdym razie charakter tymczasowy, a ich jedynym celem jest usprawnienie nawigacji i zniknięcie po zakończeniu sesji użytkownika.

W żadnym wypadku ciasteczka nie będą wykorzystywane do zbierania danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz naszą Politykę plików cookie.

LINKI/HIPERŁĄCZA

DOSTAWCA, w przypadku, gdy w imieniu domeny pojawiają się linki lub hiperłącza przekierowujące do innych stron internetowych nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i ich treścią, ponieważ ich funkcją jest informowanie użytkownika o istnieniu innych źródeł informacji na dany temat w Internecie, w których można rozszerzyć informacje oferowane na tej stronie. W związku z tym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane za pośrednictwem takich linków i hiperłączy ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, prawdziwości, ważności i konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek ze wspomnianych hiperłączy lub innych stron internetowych.

Podobnie, włączenie tych połączeń zewnętrznych nie implikuje żadnego rodzaju powiązań, fuzji lub uczestnictwa z połączonymi podmiotami. Dostawca oświadcza, że przystąpi do natychmiastowego wycofania wszelkich treści, które mogą naruszać krajowe lub międzynarodowe ustawodawstwo, moralność lub porządek publiczny, przystępując do natychmiastowego wycofania adresu tych stron, informując właściwe organy o wyżej wspomnianej treści. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje i przechowywaną zawartość, m.in. na forach, czatach, generatorach blogów, komentarzach, portalach społecznościowych lub poprzez jakiekolwiek inne środki, które pozwalają stronom trzecim na publikowanie treści niezależnie od strony internetowej Dostawcy. Jednakże, zgodnie z postanowieniami art. 11 i 16 LSSICE, dostawca jest do dyspozycji wszystkich użytkowników, władz i sił bezpieczeństwa oraz aktywnie współpracuje przy wycofywaniu lub, w razie potrzeby, blokowaniu wszystkich treści, które mogą wpływać na ustawodawstwo krajowe lub międzynarodowe, prawa stron trzecich lub moralność i porządek publiczny.

W przypadku, gdy użytkownik uzna, że mogą istnieć pewne treści, które mogą być podatne na tę klasyfikację, niezwłocznie powiadomi administratora witryny. W żadnym przypadku istnienie powiązanych witryn nie oznacza istnienia umów z ich menedżerami lub właścicielami, promocji lub zgody DOSTAWCY z prezentacją, treścią lub świadczonymi przez owe witryny usługami. DOSTAWCA nie zna treści i usług stron, do których prowadzą odnośniki i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnością z prawem, jakością, nieaktualnością, niedostępnością, błędem i bezużytecznością treści i/lub usług Stron Powiązanych lub jakiejkolwiek inne szkody, których nie można bezpośrednio przypisać DOSTAWCY. Strony Powiązane ponoszą odpowiedzialność za treści i usługi udostępnione w ich witrynach w zakresie, w jakim posiadają wiedzę o niezgodności z prawem i nie dezaktywowali powiązania z należytą starannością.

Użytkownik Internetu, który wprowadza linki z własnych stron do Witryny, musi spełniać następujące warunki: – Link będzie przenosił tylko do strony głównej Witryny, ale nie będzie można jej odtworzyć w żaden sposób (kopia tekstów, grafika itp.). – Zabrania się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustanawiania wszelkiego rodzaju ram lub znaków, które dotyczą Witryny lub umożliwiają wyświetlanie treści za pośrednictwem adresów internetowych innych niż te na Witrynie internetowej, a w każdym razie prezentujące treści zewnętrzne w taki sposób, że: – generują lub mogą generować błąd, dezorientację lub oszustwo względem Użytkowników, jeśli chodzi o prawdziwe pochodzenie usługi lub treści; – przypuszcza się akt porównania lub nieuczciwego naśladowania; – służą wykorzystywaniu reputacji i prestiżu DOSTAWCY; lub są zabronione przez obowiązujące przepisy.

– Witryna, która wstawia link, nie może zawierać żadnych fałszywych, niedokładnych ani niepoprawnych oświadczeń dotyczących DOSTAWCÓW i jego członków. – W żadnym wypadku nie jest udostępnione na stronie internetowej, na której znajduje się link, że DOSTAWCA wyraził zgodę na umieszczenie linku lub w inny sposób sponsoruje, współpracuje lub weryfikuje usługi autora linku. – Witryna, która ustanawia link, będzie zgodna z prawem i w żadnym wypadku nie może zawierać linków do własnych treści lub stron trzecich, które: • są nielegalne, szkodliwe lub sprzeczne z moralnością i dobrymi obyczajami (pornograficzne, agresywne, rasistowskie itp.); • wywołują lub mogą wywoływać u Użytkownika fałszywe przekonanie, że DOSTAWCA subskrybuje, wspomaga, zgadza się lub w jakikolwiek sposób popiera idee, oświadczenia lub wyrażenia, legalne lub niezgodne z prawem, nadawcy; są nieodpowiednie dla działania DOSTAWCY w odniesieniu do miejsca, treści i tematyki strony internetowej nadawcy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dostawca jest głęboko zaangażowany w przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i gwarantuje pełną zgodność z określonymi obowiązkami, a także wdrażanie środków bezpieczeństwa przewidzianych w europejskim rozporządzeniu o ochronie danych i hiszpańskich przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Informujemy, że DOSTAWCA może być obecny w sieciach społecznościowych. Przetwarzanie danych, na które ich użytkownicy się godzą stając się obserwatorami dostawcy w mediach społecznościowych (i/lub nawiązując jakikolwiek związek lub połączenie za pośrednictwem tych usług) będzie regulowane przez tę sekcję, jak również przez warunki użytkowania, polityki prywatności i przepisy dotyczące dostępu i korzystania z omawianych sieci społecznościowych i uprzednio zaakceptowane przez użytkownika. Dostawca będzie przetwarzał dane użytkownika w celu poinformowania go o działaniach, produktach lub usługach za pośrednictwem tych sieci społecznościowych, a także w jakimkolwiek innym celu, na który pozwalają zasady Sieci Społecznościowych, ale nie będzie odpowiedzialny za ich politykę. Publikacja treści jest zabroniona:

• gdy są rzekomo niezgodne z prawem przez przepisy krajowe, wspólnotowe lub międzynarodowe lub gdy prowadzą działalność rzekomo niezgodną z prawem lub sprzeczną z zasadami dobrej wiary.

• gdy zagraża to podstawowym prawom ludzi, oznacza brak uprzejmości w sieci, denerwuje lub może generować negatywne opinie u naszych użytkowników lub stron trzecich i ogólnie rzecz biorąc, treści, które DOSTAWCA uważa za nieodpowiednie.

• Ogólnie rzecz biorąc, narusza to zasady legalności, uczciwości, odpowiedzialności, ochrony godności ludzkiej, ochrony nieletnich, ochrony porządku publicznego, ochrony prywatności, ochrony konsumentów oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej.

• Podobnie, DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez powiadomienia, poprzez stronę internetową lub korporacyjną sieć społecznościową, treści uznanych za nieodpowiednie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Struktura, projekt i forma prezentacji elementów [projekty, fotografie i/lub grafika, obrazy, kody źródłowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy własne, artykuły, raporty, pliki, logotypy, dźwięk, utwory, wideo, oprogramowanie, teksty, struktura i projekt, wybór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do działania, dostępu i użytkowania, kombinacji kolorów i wybór dowolnego elementu podatnego na ochronę, a także programowania, edycji, kompilacji i innych elementów niezbędnych do działania] są własnością dostawcy lub, jeśli to konieczne, Dostawca posiada licencję lub wyraźne upoważnienie autorów. Cała zawartość witryny jest chroniona i podlega prawom własności intelektualnej i przemysłowej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami art. 8 i art. 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej. W żadnym wypadku dostęp do witryny internetowej nie oznacza rezygnacji, transmisji, cesji ani całkowitej lub częściowej licencji na wymienione prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, ani nie przyznaje prawa użytkowania, tłumaczenia, adaptacji, zmiany, eksploatacji, reprodukcji, dystrybucji lub komunikacji publicznej, w tym nie oznacza możliwości udostępniania całości lub części zawartości tej strony, w celach komercyjnych, w dowolny sposób i za pomocą wszelkich środków technicznych oraz wspomnianych treści bez uprzedniej i wyraźnej autoryzacji DOSTAWCY lub osoby trzeciej posiadającej prawa, o których mowa. Prawa Użytkownika do przeglądania i przechowywania kopii w pamięci podręcznej komputera Użytkownika, jako kopii przejściowej są zachowane, bez żadnych ograniczeń, ale w żadnym przypadku nie ma prawa do przekazywania ich stronom trzecim. Całkowite lub częściowe powielanie, wykorzystanie, przekształcanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, publiczne prezentowanie oraz, ogólnie rzecz biorąc, wszelkie inne formy wykorzystania, części lub całości elementów, o których mowa w poprzedniej sekcji, bez uprzedniej pisemnej autoryzacji dostawcy są zabronione. Każde użycie, które nie zostało wcześniej autoryzowane przez dostawcę, będzie uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej i przemysłowej posiadanych przez DOSTAWCĘ. Te akty eksploatacji mogą nastąpić tylko na podstawie wyraźnego upoważnienia dostawcy i w każdym przypadku należy dokonać wyraźnego odniesienia się do praw własności intelektualnej Dostawcy, użytkownik będzie uprawniony do powielania, drukowania, kopiowania i przechowywania treści na dysku twardym komputera lub innym urządzeniu pod warunkiem, że celem będzie wyłącznie osobiste i prywatne użytkowanie zawartości umieszczonej na stronie internetowej. Naruszenie któregokolwiek z tych praw może stanowić naruszenie przepisów oraz ewentualne przestępstwo karalne na podstawie kodeksu karnego. Wzory, logo, tekst i/lub grafiki pojawiające się u dostawcy i które mogą pojawić się na stronie należą do ich właścicieli, którzy są odpowiedzialni za ewentualne spory, jakie mogą wystąpić w stosunku do nich. W każdym razie, dostawca ma ich uprzednią, jednoznaczną zgodę.

Dostawca potwierdza na rzecz tych właścicieli odpowiednie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, nie wskazując na wzmiankę lub pojawienie się na stronie internetowej informacji o istnieniu praw lub odpowiedzialności Dostawcy względem tych własności. 

Aby dokonać jakiegokolwiek zgłoszenia dotyczącego możliwych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także na temat jakiejkolwiek zawartości strony internetowej, należy skontaktować się za pośrednictwem powyższego e-maila. DOSTAWCA użyje w obronie swoich praw autorskich i praw własności intelektualnej wszystkich legalnych możliwości, z których można korzystać w dowolnym miejscu na świecie. W każdym razie, jeśli DOSTAWCA zostanie uznany za niesłusznie oskarżonego w tej kwestii, zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania za wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I PRAWODAWSTWO

EXLABESA EXTRUSION PADRON, S. L. będzie ścigać naruszenia niniejszych warunków, a także wszelkie niewłaściwe korzystanie z portalu, wykonując wszystkie cywilne i karne działania, zgodnie z prawem. W przypadku wszelkich sporów i/lub spraw spornych, które wystąpią w związku ze stroną internetową, podlegają one hiszpańskiej jurysdykcji, którą strony wyraźnie potwierdzają, ustanawiając, jako kompetentnych do rozwiązywania wszelkich konfliktów powstających lub związanych z korzystaniem z tej witryny, Sądy i Trybunały w Padrón (A Coruña), w Hiszpanii.