Karriere

Wenn Sie Ihr Wissen in die Praxis umsetzen und Ihre Karriere in einem internationalen Unternehmen vorantreiben möchten, senden Sie uns Ihren Lebenslauf. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Manager Sprzedaży Obszaru – Kraje Bałtyckie

Exlabesa to światowy lider w ekstruzji profili aluminiowych. Chcemy uczynić aluminium rozwiązaniem, które pozwoli światu nadać mu potrzebny kształt, odkrywając nowe sposoby dla przemysłu i architektury, sprawiając, że niemożliwe staje się bardziej możliwe.

Aby osiągnąć ten cel, poszukujemy najlepszych profesjonalistów. Jesteś aktywną osobą z doświadczeniem w sprzedaży profili aluminiowych? Chciałbyś zostać naszym Managerem Sprzedaży Obszaru dla regionu Bałtyckiego (Litwa, Łotwa i Estonia)? Przeczytaj dalej: możesz być naszym idealnym kandydatem!

 

Podsumowanie stanowiska:

Obowiązki stanowiska obejmują:

– Aktywne pozyskiwanie nowych klientów i możliwości sprzedaży zgodnie z strategią marketingową i planem sprzedaży

– Promowanie i budowanie długoterminowych relacji z istniejącymi klientami w celu zwiększenia ich lojalności

– Regularny kontakt z istniejącymi klientami.

– Utrzymywanie i zwiększanie wolumenu sprzedaży, zapewniając osiągnięcie celów sprzedaży obszarowej.

– Przewidywanie potencjału wolumenu sprzedaży zarówno wśród istniejących, jak i nowych klientów.

– Rozwiązywanie skarg klientów poprzez dochodzenie do problemów i opracowywanie rozwiązań w bezpośrednim kontakcie z działami Jakości i Obsługi Klienta.

– Współpraca z działem księgowości w celu zapewnienia terminowego spełnienia płatności i warunków kredytowych przez klientów.

– Aktywne pozyskiwanie nowych klientów i możliwości sprzedaży zgodnie z strategią marketingową i planem sprzedaży

– Współpraca z działem technicznym w celu osiągnięcia efektywnego zarządzania istniejącymi i nowymi przedsięwzięciami oraz rozwiązywania problemów.

– Dostarczanie raportów i wizyt u klientów w terminie przy użyciu systemu CRM firmy.

– Gromadzenie informacji rynkowych i przygotowywanie cotygodniowych i comiesięcznych raportów sprzedaży.

– Wsparcie i utrzymanie praktyk i procedur pracy firmy.

 

Główne Kontakty:

 • Klienci Exlabesa (obecni i potencjalni) – Litwa, Łotwa i Estonia;
 • Dział Sprzedaży w Tułowicach, Polska;
 • Zespół Zarządzający Exlabesa;
 • Dział Finansowy w celu przetwarzania kredytów i płatności;
 • Działy Produkcji i Logistyki w celu przetwarzania zamówień.

 

Wymagania:

– Doświadczenie w branży aluminiowej i sprzedaży

– Obecność na rynkach krajów bałtyckich

– Czyste prawo jazdy

– Doświadczenie techniczne

– Doskonałe umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne

– Organizacja pracy – planowanie podróży (do klientów), wewnętrzne spotkania;

– Działania promocyjne i marketingowe w obszarze sprzedaży np. targi, korekta broszur;

– Znajomość produktu i umiejętność doradzania w sprawach jakości;

– Bycie wysoko zmotywowanym zawodowcem i nastawionym na wyniki

– Umiejętności językowe (dodatkowa praktyczna znajomość angielskiego i polskiego);

– Wysoka mobilność;

– Podróżowanie do klientów (w obszarze sprzedaży i zagranicznych) według potrzeb;

– Doświadczenie w zarządzaniu obszarem sprzedaży lub terytorium

– Umiejętność działania na własną inicjatywę

 

Wynagrodzenie:

– Będzie to umowa agencji sprzedaży; prowizja będzie oparta na przychodach ze sprzedaży.

 

Area Sales Manager – Baltics

Exlabesa is a world leader in the extrusion of aluminium profiles. We want to make aluminium a solution that allows the world to give it the shape it needs, discovering new ways for industry and architecture, making the impossible more possible.

In order to achieve this goal, we are looking for the best professionals. Are you an active person with a background in sales within aluminium extrusion? Would you like to be our Area Sales Manager for the Baltics (Lithuania, Latvia and Estonia)? Then read on: you could be our ideal candidate!

 

Job summary:

The responsibilities of the position are the following:

– Proactively prospecting for new customers and sales opportunities aligned with the marketing strategy and sales plan

– To promote and build long-term relationships with existing customers to grow their loyalty

– Communicating with existing customers on a regular basis.

– Maintaining and increasing sales volumes assuring area sales goals are achieved.

– To forecast sales volume potential both in existing and new customers.

– To resolve customer complaints by investigating problems and developing solutions in direct contact with Quality and Customer Service departments.

– To liaise with accounting department making sure payment and credit terms are met by the customers.

– Proactively prospecting for new customers and sales opportunities aligned with the marketing strategy and sales plan

– To liaise with technical department to achieve effective management of existing and new business, and problem solving.

– To provide reports and customer visits in a timely manner using the company CRM.

– To gather market information and prepare weekly and monthly sales reports.

– To support and maintain company working practices and procedures.

 

Main Liaison and Contacts:

 • Exlabesa customers (buying and potential) – Lithuania, Latvia and Estonia;
 • Sales Department in Tułowice, Poland;
 • Exlabesa Management Team;
 • Finance Dept. for credit processing and payments;
 • Production and Logistics Depts. for order processing.

 

Requirements:

– Experience within the aluminium industry and sales

– Existing presence in the Baltics countries

– Clean driver’s license

– Technical experience

– Excellent negotiation and communication skills

– Organisation of work – travel planning (customers), internal meetings;

– Promotional and marketing activities in the sales area eg. fairs, proof-reading brochures;

– Product knowledge and ability to advise on quality matters;

– To be a highly self-motivated professional and results oriented

– Language skills (Additional working knowledge of English and Polish);

– High mobility;

– Travelling to customers (sales area and international) as required;

– Experienced in managing a sales area or territory

– To have the ability to work on one’s own initiative

 

Remuneration:

– This will be a sales agency agreement; commission to be based on sales revenue.

  Wenn Sie daran interessiert sind, sich in einem dynamischen und kreativen Umfeld weiterzuentwickeln, in dem Ihre persönliche Entwicklung gefördert wird, senden Sie uns Ihren Lebenslauf und wir werden Sie in unserem Auswahlverfahren berücksichtigen.

  Kontaktinformationen
  CV
  Fuge ein CV hinzu *
  Keine Datei ausgewählt
  PDF zulässig. Dateigröße soll 5 MB nicht übersteigen.

  DATENSCHUTZVERANTWORTLICHER: EXLABESA BUILDING SYSTEMS, S.A.U. UND EXLABESA EXTRUSION PADRON S.L. ZWECK DER DATENSPEICHERUNG: Die Verwaltung von Informationen und Abfragen, die über das Webformular erfolgen. LEGITIMATION: Anfrage über das Webformular. DAUER:Ihre Daten werden zur Bereitstellung der angeforderten Dienste gespeichert. Sobald die Dienstleistung geleistet wurde, werden sie gemäß den geltenden Branchenvorschriften nach ordnungsgemäß erfolgter Sperrung gespeichert. RECHTE: Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der zuvor durchgeführten Datenverarbeitung. Sie können von den Rechten auf Zugang, Berichtigung, Portabilität, Löschung, Beschränkung und Widerspruch Gebrauch machen, indem Sie sich an den Datenschutzverantwortlichen wenden oder eine E-Mail an: marina.magan@exlabesa.com unter dem Betreff „Datenschutz“ senden. Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Datenverarbeitung nicht den geltenden Vorschriften entspricht, können Sie Beschwerde vor der entsprechenden Kontrollbehörde unter agpd.es einreichen. Weitere Informationen erhalten Sie in der zu diesem Zweck auf der Website bereitgestellten Datenschutzrichtlinie.

  Wenn du unter 14 Jahre alt bist, kannst du keine Informationen über das Formular auf der Website anfordern. Wenn du dennoch Interesse hast, musst du zuerst die Zustimmung deines Erziehungsberechtigten oder deines gesetzlichen Vertreters einholen.